WebContact Registratie Domeinnamen & Hosting Webruimte 


Home

Domeinnamen

Webruimte

Veel gestelde vragen

Domeinnamen Te Koop

WebContact Diensten

Contact

 
 
 
registratie domeinnamen   Algemene Voorwaarden


 

Art.1
De koper aanvaardt dat de bestelling/overeenkomst is gebeurd onder de algemene factuurvoorwaarden van WebContact v.o.f. : Schaubeke 99 - 9220 Hamme - Oost-Vlaanderen, BE 0820.830.628, voor de registratie/transfers van domeinnamen - hosting webruimte, er kennis van genomen te hebben en ermee in te stemmen. Geen enkele bepaling in documenten van de klant is van toepassing op de afgesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk andersluidende voorwaarden werden bedongen. De klant verklaart alle technische begrippen voorkomend in de overeenkomst-bestelbon voldoende te kennen en te begrijpen.
Art. 2
WebContact treedt op als reseller voor de registratie/transfers van domeinnamen en hosting webruimte.
De registratie van de domeinnaam of hosting van de webruimte heeft plaatst nadat hiertoe via schriftelijke weg, fax of e-mail opdracht werd gegeven en dit binnen de redelijke gangbare termijnen. De registratie van de domeinnaam of hosting van de webruimte - backup ruimte heeft plaatst nadat het volledige bedrag van de factuur is ontvangen op de bankrekening van WebContact en dit binnen de redelijke gangbare termijnen. Het contract is opzegbaar. Tenzij zestig dagen voor de vervaldatum van het contract per aangetekende brief een opzeggingsbericht wordt verstuurd, wordt het contract volgens de van kracht zijnde voorwaarden stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes die gelijk zijn aan de oorspronkelijke contractduur.
Art. 3
3.1 De voorwaarden en prijzen vermeld op een offerte hebben een geldigheid van 30 dagen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De klant erkent uitdrukkelijk dat een bestelling via fax of e-mail dezelfde waarde heeft als een schriftelijk overgemaakte. De prijzen op websites/brochures zijn van indicatieve aard en kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder kennisgeving. Enkel de prijzen vermeld op de offerte of op de door WebContact aanvaarde bestelbon zijn van toepassing op de overeenkomst. Alle prijzen zijn in euro en exclusief btw en andere taksen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermoedelijke leveringstermijn wordt afgesproken op het moment van de bestelling. WebContact zal zich inspannen om de bestelde goederen of diensten tijdig te leveren. De klant erkent dat - tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen - deze leveringsdatum louter indicatief is. Het niet naleven van deze indicatieve termijn door WebContact zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van de overeenkomst of tot een recht op schadevergoeding. WebContact kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor enig verlies van gegevens of schade aan de gegevens van de klant buiten haar wil om. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens die zich op de hen toebedeelde serverruimte bevinden.
3.2 De klant wordt bij overschrijding van de hen toebedeelde serverruimte via e-mail op de hoogte gebracht van deze overschrijding en wordt geacht ofwel binnen redelijke termijn data of code te verwijderen zodat het resterende volume binnen de hen toebedeelde serverruimte valt, ofwel kan bij overschrijding het volume van overschrijding gefactureerd worden volgens de op dit moment gangbare tarieven binnen WebContact. WebContact behoudt zich niettemin het recht voor wanneer de klant de hen toebedeelde serverruimte overschrijdt de toegang tot deze serverruimte (websites, e-mail accounts, control panel, ftp-accounts) te blokkeren zolang de overschrijding aanhoudt.
3.3 WebContact draagt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de hen toebedeelde webruimte, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen. WebContact en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, eventuele onderbrekingen of storingen van welke aard ook, controle, onderhoud, technisch probleem, overbelasting etc.
3.4 Overmacht : Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan WebContact niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening. WebContact geeft geen enkele waarborg voor de voorgestelde diensten. Dat betekent dat de klant zich in geen geval tegen WebContact kan keren wegens inkomstenverlies ten gevolge van een onderbreking van de dienstverlening door WebContact of door de leveranciers van WebContact.
3.5 WebContact kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van WebContact. De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
Art. 4
Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vermelde vervaldatum op factuur, voorafgaand aan de registratiedatum van de domeinnaam / activering hosting. Indien het volledige bedrag van de factuur niet is ontvangen op de bankrekening van WebContact voor vervaldatum van de domeinnaam en hosting, zal de domeinnaam op vervaldatum in quarantaine geplaatst worden en vervolgens vrijgegeven, de hostingaccount verwijderd.
Art. 5
Indien de koper in gebreke blijft de koopprijs te betalen, ook na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur, aanvaarden partijen dat benevens de betaling van de verwijlintrest, in hoofde van de verkoper, een bijkomende schade ontstaat wanneer deze verkoper de betaling niet ontvangt binnen de 14 dagen na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Het verschuldigde saldo wordt, in toepassing van art. 1152 BW, van rechtswege verhoogd met 15% van het factuurbedrag (btw incl.) met een minimum van 150 euro.
Art. 6
Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen zijn steeds ten laste van de koper.
Art. 7
Niet-betaling op de vervaldag geeft het recht alle lopende bestellingen, uitvoeringen en overeenkomsten te schorsen en brengt tevens met zich mee dat niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden zonder dat daartoe nog enige aanmaning is vereist.
Art. 8
Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk en aangetekend te worden gedaan binnen de acht dagen vanaf de verzending van de factuur, op straffe van niet-ontvankelijkheid. Eventuele reactie op een laattijdige klacht is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenis en impliceert geen verzaking aan dit recht. Bij tijdige en gegronde klacht beperkt de verantwoordelijkheid van de verkoper zich enkel tot nieuwe design en/of aanpassing en herpublicatie en/of prijsvermindering en enkel indien de opgeworpen klacht de bestemming van de dienst schaadt. In geen geval kan de financiële aansprakelijkheid van de verkoper de gefactureerde prijs overschrijden en kan geen aanleiding geven tot het betalen van enige andere vorm van schadevergoeding.
Art. 9
WebContact behoudt zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling vanwege de klant-koper.
Art. 10
Alle geschillen voortspruitende uit de overeenkomsten en facturen, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde en zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgisch recht.

De klant verklaart zich eveneens uitdrukkelijk akkoord met de op deze website aanwezige disclaimer en neemt nota van de privacy policy.

Indien u een betaling heeft verricht voor een domeinnaam en deze kon niet door WebContact geregistreerd worden, dan verbindt WebContact zich ertoe het bedrag voor deze domeinnaam terug te betalen. Hiervoor worden geen administratieve kosten aangerekend.

 
 


 
 
© WebContact WebDesign & WebDevelopment - Links - Disclaimer - Privacy Policy - Algemene Voorwaarden